ARTEFACTS

Attendant of Geser Khan (Guan Ping)

  • /
  •  
  • Statue
  • 19th century
  • Bronze
  • Height: not filled / Width: not filled / Depth: not filled
  • Collection: Hans Leder, Inv. Nr.: 74708
  • Weltmuseum Wien
  • © KHM mit MVK und ÖTM
  •  
Attendant of Geser Khan (Guan Ping)
/ Mongolia / 19th century / Weltmuseum Wien / © KHM mit MVK und ÖTM

SIMILAR ARTEFACTS